วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.เบญจพร นามแก้ว
หลักสูตร : วิทยากรค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :