การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ชื่อ - สกุล : นางพัทธนันท์ ขันยม
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :