วิทยากรการอบรมโครงการ A-MATH (เกมต่อเลขคำนวณ) ค่ายคณิตศาสตร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.เบญจพร นามแก้ว
หลักสูตร : วิทยากรการอบรมโครงการ A-MATH (เกมต่อเลขคำนวณ) ค่ายคณิตศาสตร์
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 15 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :