พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่อ - สกุล : น.ส.เนตรดาว ใจจันทร์
หลักสูตร : พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :