ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อน งานแนะแนวในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางพัทธนันท์ ขันยม
หลักสูตร : ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อขับเคลื่อน งานแนะแนวในสถานศึกษา
ผู้จัด : ศูนย์แนะแนว ประจำจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :