ผ่านการอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล”
ชื่อ - สกุล : นางพัทธนันท์ ขันยม
หลักสูตร : ผ่านการอบรมหลักสูตร “ศาสตร์แห่งการให้คำปรึกษา (Counseling) แก่นักเรียนยุคดิจิทัล”
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 28 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :