การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และ ห้องเรียนออนไลน์ 2
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และ ห้องเรียนออนไลน์ 2
ผู้จัด : สพฐ. โดยความร่วมมือของ หน่วยปฏิบิติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :