การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ชื่อ - สกุล : น.ส.เบญจพร นามแก้ว
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการตามคู่มือ SEEEM 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS เพื่อให้ได้สมรรถนะตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธ์ุปัญญา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :