อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายอิทธิพล จิตอารี
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา
ผู้จัด : สพฐ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 19 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :