การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ผู้จัด : สพฐ. โดยความร่วมมือของ หน่วยปฏิบิติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 19 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :