คณะกรรมการโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
ชื่อ - สกุล : น.ส.เบญจพร นามแก้ว
หลักสูตร : คณะกรรมการโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
ผู้จัด : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :