การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : การอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 มกราคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 13 มกราคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :