การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโดแบบมีปฏิสัมพันธ์
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโดแบบมีปฏิสัมพันธ์
ผู้จัด : สพฐ. โดยความร่วมมือของ หน่วยปฏิบิติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 พฤษภาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 21 พฤษภาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :