การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : การอบรมสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”
ผู้จัด : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 31 มกราคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2562
เอกสาร/หลักฐาน :