การอบรมหลักสูตร ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power)
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : การอบรมหลักสูตร ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (Awaken Your Creative Power)
ผู้จัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 30 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :