การอบรมโครงการ เสริมสร้างความรักสามัคคี “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : การอบรมโครงการ เสริมสร้างความรักสามัคคี “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้จัด : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 29 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :