ผ่านการทดสอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ “หลักสูตรสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)”
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบด้วยหลักสูตรออนไลน์ “หลักสูตรสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)”
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 11 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :