ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการบริการ แนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการบริการ แนะแนวในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 13 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :