การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : การฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้จัด : มณฑลทหารบกที่ 36
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :