การส่งเสริมศักยภาพคุณครู กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 1
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : การส่งเสริมศักยภาพคุณครู กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นที่ 1
ผู้จัด : มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :