เป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : เป็นเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้จัด : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 10 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :