การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : การอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียน
ผู้จัด : โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 16 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :