เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย “ช่อม่วงหลิดอก” ครั้งที่ 4
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย “ช่อม่วงหลิดอก” ครั้งที่ 4
ผู้จัด : โรงเรียนปัว
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 7 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :