เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวทางออนไลน์ โครงการพัฒนาศูนย์แนะแนวยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
ชื่อ - สกุล : จ.ส.ต.ธีระ เทพจินดา
หลักสูตร : เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวทางออนไลน์ โครงการพัฒนาศูนย์แนะแนวยกระดับขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ
ผู้จัด : ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดน่าน และบริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์การศึกษา จำกัด
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 30 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :