วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อ - สกุล : นางศรีกลอย ศิริวิไลซ์
หลักสูตร : วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้จัด : มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :