อบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education
ชื่อ - สกุล : นายภราดร หมื่นโพธิ์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ G Suite for Education
ผู้จัด : โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 26 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :