อบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (วPA)
ชื่อ - สกุล : นายภราดร หมื่นโพธิ์
หลักสูตร : อบรมเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (วPA)
ผู้จัด : โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 16 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 16 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :