อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายภราดร หมื่นโพธิ์
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 29 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 29 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :