อบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
ชื่อ - สกุล : นายภราดร หมื่นโพธิ์
หลักสูตร : อบรมจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู
ผู้จัด : โรงเรียนเชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :