อบรมทดสอบคความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู STEM EDUCATION
ชื่อ - สกุล : น.ส.กนกวรรณ อิ่นคำ
หลักสูตร : อบรมทดสอบคความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู STEM EDUCATION
ผู้จัด : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 24 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :