อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ
ชื่อ - สกุล : น.ส.นิลกาญจน์ ไชยโย
หลักสูตร : อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิกาศ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :