อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรหัสหลักสตร62037
ชื่อ - สกุล : นางปิยพร มิ่งเมือง
หลักสูตร : อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรหัสหลักสตร62037
ผู้จัด : สพฐ.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 4 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 4 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :