อบรมหลักสูตรการเข้าใจสื่อดิจิทัล ระดับต้น
ชื่อ - สกุล : นายสุพจน์ สุทธิแสน
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรการเข้าใจสื่อดิจิทัล ระดับต้น
ผู้จัด : สพม.เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :