การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding ระดับชั้นมัธยมศึกษา”
ชื่อ - สกุล : นายสมนึก ปินตา
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและCoding ระดับชั้นมัธยมศึกษา”
ผู้จัด : โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :