การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application
ชื่อ - สกุล : นางวัชรีพร จิตอารีย์
หลักสูตร : การอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google application
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :