เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย “Beginning Special Class” ปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : นางวัชรีพร จิตอารีย์
หลักสูตร : เป็นวิทยากรกิจกรรมค่าย “Beginning Special Class” ปีการศึกษา 2562
ผู้จัด : โรงเรียนสา
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 10 เมษายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :