กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethic in Professional Learning Community : E-PLC)
ชื่อ - สกุล : นางมธุละดา วีระพันธ์
หลักสูตร : กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethic in Professional Learning Community : E-PLC)
ผู้จัด : วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :