การประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการ SEEEM 18 ทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และทักษะ PLC ร่วมกับ KM
ผู้จัด : โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา เลขที่โครงการ R62043
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 6 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :