การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดสร้างสรรค์ MTPK Inovative Lives School
ชื่อ - สกุล : นางสาวกฤษณวรรณ โวทาน
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดสร้างสรรค์ MTPK Inovative Lives School
ผู้จัด : โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 22 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :