บทบาทครูในการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นายเกษมศานต์ กาวิชัย
หลักสูตร : บทบาทครูในการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สถาบันการสร้างชาติ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 ธันวาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 14 ธันวาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :