อบรมหลักสูตรที่62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นายปราโมทย์ กิวัฒนา
หลักสูตร : อบรมหลักสูตรที่62121 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :