อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-3
ชื่อ - สกุล : นายปราโมทย์ กิวัฒนา
หลักสูตร : อบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่1-3
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :