การฝึกอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคกลาง
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว
หลักสูตร : การฝึกอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย ภาคกลาง
ผู้จัด : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 6 มีนาคม 2557
วันที่สิ้นสุด : 7 มีนาคม 2557
เอกสาร/หลักฐาน :