อบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว
ชื่อ - สกุล : น.ส.นลัทพร ปวงไชยา
หลักสูตร : อบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว
ผู้จัด : สพฐ.ร่วมกับสสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :