การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ประจำปี 2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรพิน อิ่นอ้าย
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net) ประจำปี 2562
ผู้จัด : สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 5 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :