การฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิก วิชาภูมิศาสตร์
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชไมพร ดวงแก้ว
หลักสูตร : การฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิก วิชาภูมิศาสตร์
ผู้จัด : กพฐ.ร่วมกับ มูลนิธิ สอวน.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 22 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 30 เมษายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :