โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล/ในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะ
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ สมศักดิ์
หลักสูตร : โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล/ในกิจกรรมพัฒนาครูให้มีวิทยาฐานะ
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 11 กรกฎาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :