การอบรมเชิงปฎิบัติการตามคู่มือ SEEEm 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ สมศักดิ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฎิบัติการตามคู่มือ SEEEm 18 ทักษะ สำหรับการสอน IS
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :