การอบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีะจำปี 2562
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีะจำปี 2562
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37/สหวิทยาเขตศิลาทอง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 5 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :