การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน"
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชพื้นฐาน"
ผู้จัด : สทช./โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :